Y]vds Hf;v(rwd]m gHs] hggi )ugd hfk hfd 'hgf vqd hggi uki